Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerczowie

Kalendarium

Poniedziałek, 2024-03-04

Imieniny: Adrianny, Kazimierza

Zastępstwa

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O placówce

O placówce

Szkoła Podstawowa w Świerczowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie to budynek 2 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, składający się z 2 części: część zachodnia mieszkalna natomiast część wschodnia to, część oświatowa o 2 kondygnacjach bez podpiwniczenia.

Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną i odgromową, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania zasilaną z własnej kotłowni olejowej.

Woda z sieci wodociągu, a ścieki sanitarne odprowadzane są do kanalizacji ściekowej. Obiekt zasilany z sieci energetycznej.

Szkoła posiada 9 klas lekcyjnych z możliwością powiększenia o 1 salę. Posiada również świetlicę i  stołówkę z kuchnią i  zapleczem kuchennym . Sanitariaty na każdym piętrze oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. Na piętrze znajdują się pokój nauczycielski, sekretariat i pokój dyrektora.

We wrześniu 2010 roku została oddana od użytku pełnowymiarowa  hala sportowa z zapleczem socjalnym, którą połączono łącznikiem z budynkiem szkoły.

Mając na uwadze dostępność szkoły dla osób niepełnosprawnych,  wyposażono wejście przy łączniku w podjazd.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerczowie reprezentowany przez Dorotę Przybylską ul. Brzeska 28, 46-112 Świerczów, REGON: 389351212.

2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świerczowie jest Pan Wojciech Olender, tel.: 887 818 800, e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i/lub  Pani/Pana dziecka jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Ustawa – Prawo oświatowe, Statut Szkoły oraz inne dokumenty nakładające na Administratora Danych Osobowych obowiązku pozyskiwania danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych w przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania szkoły na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na podstawie złożonego wniosku.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

11. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych.

  •                Witamy na stronie naszej szkoły                Witamy na stronie naszej szkoły               Witamy na stronie naszej szkoły                  Witamy na stronie naszej szkoły 

     
     
Title